جستو جو
جست و جو

فراخوان عمومی ارسال پروپوزال پیشنهادی پایان نامه دانشگاهی

فراخوان عمومی ارسال پروپوزال پیشنهادی پایان نامه دانشگاهی
یکشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

با توجه به اعلام اولویت‌های پژوهشی کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌های فنی ستاد و به‌منظور حمایت از رساله‌های هدف‌دار تحقیقاتی در راستای کمک به تحقق احیای دریاچه ارومیه، بدین‌وسیله دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه دومین فهرست عناوین تحقیقاتی که در سال جاری به‌عنوان رساله دکتری و یا پروژه‌های کارشناسی ارشد قابل انجام و توسط ستاد قابل حمایت می‌باشد را اعلام نموده است. پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند پس از بررسی عناوین، پروپوزال پیشنهادی خود را با فرمت دانشگاه مربوطه به همراه نامه استاد راهنما و مدارک ذیل حداکثر تا شهریور ۱۳۹۷ به واحد مطالعات ستاد احیای دریاچه ارومیه به آدرس ایمیل  ulrp@sharif.edu ارسال نمایند.

۱- فایل الکترونیکی  (فرمت docx پروپوزال تکمیل‌شده)

۲- فایل الکترونیکی چکیده تحقیق پیشنهادی (حداکثر در  ۳ صفحه  A4 با فرمت docx  شامل عنوان، ضرورت، اهداف و سؤالات تحقیق، روش تحقیق و خروجی‌های قابل‌انتظار)

۳- سوابق پژوهشی شاخص استاد راهنما مربوط به زمینه تحقیق  (CV خلاصه)

اولویت‌های پژوهشی کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌های فنی ستاد و به‌منظور حمایت از رساله‌های هدف‌دار تحقیقاتی در راستای کمک به تحقق احیای دریاچه ارومیه

۱.         بررسی نحوه مشارکت خانوارها در بازارهای در حال رشد و توانمندسازی آن‌ها به پیش‌بینی و تطابق با تغییرات بازار (مطالعه موردی)

۲.         بررسی و تحلیل فرصت‌های هم‌زمان کاهش مصرف آب و ارتقا درآمد کشاورزان از طریق فرآوری و بازاریابی بهتر

۳.        بررسی، مطالعه و ارزیابی فرصت‌ها و آسیب‌های بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اثر تغییرات و نوسانات اقلیمی

۴.         مطالعه، برنامه‌ریزی و معرفی استراتژی‌های صرفه‌جویی مصرف آب در بخش کشاورزی با توجه به الگوهای اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با تأکید و تمرکز بر اگرواکولوژی منطقه، اقتصاد و پذیرش کشاورزان

۵.         مطالعات تعیین شرایط بهینه برای افزایش درآمد خالص کشاورزان از طریق تغییر سیستم برداشت آب با هدف کاهش برداشت از منابع آبی حوضه

۶.         ارائه راهکار کاربردی برای کاهش میزان تبخیر و تعرق در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (از سطح مزرعه تا فعالیت‌های زیر حوضه ازجمله رهاسازی‌ها)

۷.         ارائه برنامه‌های مناسب برای تعیین الگوی کشت و برنامه‌ریزی منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با توجه به تغییرات تاریخی مؤلفه‌های آب و هوایی و هیدرولیکی و آینده پیش روی به‌منظور شناسایی مناطق با تغییرات معنادار اقلیمی و چگونگی سازگاری

۸.        بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر مؤلفه‌های سیستم‌ حسابداری آب در حوضه آبریز ارومیه

۹.         تعیین شاخص‌های ارزیابی مهم ازجمله  آب‌وهوایی، هیدرولوژیکی، اکولوژیکی و اقتصادی بر دریاچه ارومیه و بررسی تغییرات این شاخص‌ها در سناریوهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی

۱۰.        بررسی ریسک سناریوهای مختلف بر روی شاخص‌های مختلف و تعیین سناریوهای برتر

۱۱.        بررسی وضعیت آگرو-کلایمت حوضه آبریز دریاچه ارومیه

۱۲.       تحلیلی بر وضعیت اقتصادی-کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به‌منظور تعیین هزینه و درآمد خالص محصولات کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

۱۳.       تحلیلی بر وضعیت آگرو-اکولوژیکی و تناسب بهره‌وری محصولات کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

۱۴.       بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر روی تولید محصولات کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و توصیه‌های لازم به‌منظور سازگاری

۱۵.       شناسایی و تحلیل گزینه‌های پایدار آگرو-اکولوژیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه

۱۶.       شبیه‌سازی و برآورد تبخیر از سطح پیکره آبی دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای علمی برای کاهش آن

۱۷.       تدوین استراتژی برای سازگاری با شرایط محلی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌وری حداکثری از بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

 

 

اطلاعات دانشجویانی که پایان نامه های ایشان در سال ۱۳۹۶ مورد حمایت ستاد احیا دریاچه ارومیه واقع گردیده است.

ردیف نامدانشجو ناماستادراهنما مقطع نامدانشگاه عنوانتز
۱ زینبمتینزاده دکترحسینآخانی دکتری دانشگاهتهران بررسیتنوععملکردیگیاهانشور پسند درشیبشوریسواحلشورداخلیوساحلی
۲ امینرستمی دکترمحمودرائینی دکتری منابعطبیعیساری همانندسازیداده‌هایدورسنجیرطوبتخاکو تبخیروتعرقبامدلهیدرولوژیکی SWATبرایپتانسیل‌یابیکشاورزیدیم )مطالعهموردی: حوضهآبریزدریاچهارومیه، ایران(
۳ عاطفهقربانعلیزاده دکترحسینآخانی دکتری دانشگاهتهران بررسیالگوهایپوشش گیاهیاطرافدریاچهارومیهباتوجهبهاثرخشکشدندریاچهبردینامیکپوششگیاهی
۴ سمیه امینی دکتر علی اشرف صدرالدینی دکتری دانشگاه تبریز برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعه موردی: دشت تبریز
۵ هاجر غفاری دکتر حمید حسن پور دکتری دانشگاه ارومیه بررسی اثر تیمار آبیاری بخشی ریشه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیان ژنهای مقاوم به خشکی در دو رقم سیب رد دلیشیز و برابرن
۶ سید صابر شریفی دکتر وحید رضاوردینژاد دکتری دانشگاه ارومیه بررسی تاثیر آبیاری بارانی بر تبخیر و  تعرق در شرایط تغییر اقلیم
۷ رزا جنوبی دکتر وحید رضاوردینژاد دکتری دانشگاه ارومیه توسعه مدل تلفیقی جهت مدیریت یکپارچه منابع آب سطحی و زیرزمینی- مطالعه موردی دشت میاندوآب
۸ مرجان معظم نیا دکتر یوسف حسن زاده دکتری دانشگاه تبریز پیشبینی سطح آب زیرزمینی و تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از متوسط گیری مدلهای هوش مصنوعی توسط بیزین در آبخوان دشت ارومیه
۹ داوود جهانی دکتر اکبر قاضی فرد دکتری دانشگاه اصفهان بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاکهای پارک ملی دریاچه ارومیه جهت تعیین محدوده های حساس و مستعد فرسایش بادی با استفاده از مدل های فرسایش بادی
۱۰ مهدیپورعلی دکترآرشملکیان ارشد منابعطبیعیدانشگاهتهران مدیریتمنابعآبحوزهآبخیزبارویکردحسابداری آبدرحوزهآبخیزدریاچهارومیه
۱۱ امینعلیزاده دکترحامدابراهیمیان ارشد منابعطبیعیدانشگاهتهران تحلیلشبکهذینفعانمحلیدرراستایارتقاء بهره‌وریآبکشاورزیدرشرایطکم آبیاری- شهرستانارومیه
۱۲ سونیاگردانی دکترحسینآخانی ارشد دانشگاهتهران مقایسهفلورجزایردریاچهارومیه )کبودان، آرزو،اسپیر،اشکواسلامی( وتاثیرخشکیدریاچهبرفلورجزایر
۱۳ عهدیه کریمی دکتر هیراد عقبری ارشد دانشگاه ارومیه تأثیر کاهش ۴۰ درصدی آب تخصیص یافته به بخش کشاورزی در شبکه سد شهر چای بر تأمین نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه
ارسال شده در دسته بندی نشده