جستو جو
جست و جو

سخنرانی پرفسور تاسومی در دانشگاه شریف برگزار شد

سخنرانی پرفسور تاسومی در دانشگاه شریف برگزار شد
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

آگاهی­ بخشی در جامعه علمی کشور نسبت به روش ­های روز دنیا همواره در زمره اولویت­ های ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار داشته است. یکی از مهم­ترین فاکتورهای مهم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پایش مصارف کشاورزی است که به کمک برآورد تبخیر و تعرق انجام می ­شود. در همین راستا به جهت انتقال دانش و توسعه آموخته­ های جامعه علمی کشور، ستاد احیای دریاچه ارومیه با همکاری مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ  ۱۵/۰۵/۹۷ اقدام به برگزاری “سخنرانی علمی استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق” نمود. سخنران این نشست، آقای دکتر Masahiro Tasumi ، از جمله ابداع­ کنندگان الگوریتم METRIC و استاد دانشگاه Miyazaki کشور ژاپن بودند که در این جلسه در دو بخش مجزا ابتدا اقدام به تشریح مبانی محاسباتی تبخیر و تعرق و سپس الگوریتم پرطرفدار METRIC نمودند. ایشان در ادامه، بخشی از نتایج تبخیر و تعرق پروژه مدل هیدرولوژیکی یکپارچه حوضه آبریز دریاچه ارومیه که توسط مشاوران سازمان همکاری­ های بین­ المللی ژاپن (JICA) و با همکاری مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف انجام می­ شود را برای حاضرین جلسه تشریح نمودند.

 ۰۱_1 ۰۲_1 ۰۳_0 ۰۴_0 ۰۵_0 ۰۶_0 ۰۷_0 ۰۸۰۸۰۷_0 ۰۶_0 ۰۵_0 ۰۴_0 ۰۳_0 ۰۲_1

 

 

 

ارسال شده در دسته بندی نشده